ARMTECH
Produkty

Znajd nas na facebooku


Praca przy maszynach może być niebezpieczna. Dlatego urządzenia, narzędzia i instalacje muszą przestrzegać dyrektyw BHP, które stwierdzają, że maszyny nie mogą przedstawiać żadnego zagrożenia dla pracowników. Z tego powodu maszyny muszą być okresowo sprawdzane (za co odpowiedzialny jest pracodawca).
Producenci muszą zagwarantować, że maszyna jest bezpieczna w pracy, gdy używa się jej właściwie. Bezpieczeństwo to jest okazywane znakiem CE. Dlatego maszyny powinny spełniać wymogi Europejskiej Dyrektywy Maszynowej. Dodatkowo inne wymagania odnoszą się do konkretnych maszyn. Na przykład „piaskarki” czyli ciśnieniowe zbiorniki do obróbki strumieniowo-ściernej muszą również spełniać wymagania Europejskiej Dyrektywy dotyczącej Zbiorników Ciśnieniowych (European Pressure Equipment Directive).
W prawie wszystkich polisach ubezpieczeniowych jest napisane, że maszyny muszą przestrzegać odpowiednich zasad i dyrektyw. W przypadku braku przestrzegania tych reguł, jeśli zdarzy się wypadek, żadna lub tylko częściowa kompensacja jest wypłacana przez ubezpieczyciela.

Dyrektywy dla „piaskarek” i urządzeń pracujących pod ciśnieniem

Z dniem 19 Lipca 2016 roku weszła w życie nowa dyrektywa odnośnie urządzeń ciśnieniowych PED 2014/68/EU. Poprzednia obowiązywała od 29 maja 2002 roku. Od daty jej wprowadzenia wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej są zobligowane do ujednolicenia jej postanowień w prawie narodowym. Elementy zasadnicze dyrektywy nie uległy zmianie.

Jak sprawdzić, czy zbiornik jest zgodny z Europejską Dyrektywą Ciśnieniową - http://www.gritco.com/which-legislation-should-blastpots-meet

Piaskarki muszą spełniać wymagania European Pressure Equipment Directive 2014/68/EU znaną również jako PED. Często uważa się, że tylko zbiornik pod ciśnieniem musi spełniać te zasady ale jest to błędne. Całe wyposażenie musi być z nimi zgodne!

Różne moduły mogą być użyte by przestrzegać PED. Gdy tylko maksymalne ciśnienie robocze (Ps) na objętość (V) jest większe niż 200 zawsze niezbędna jest forma zatwierdzenia przez odpowiednią jednostkę badawczą.

Piaskarki Gritco są wytwarzane zgodnie z modułem B + C2. B oznacza badanie typu EC. Wszystkie piaskarki Gritco są zatwierdzone pod numerem: 08-PED-ROT-B-08.4350-01. C2 oznacza zgodność z typem. To oznacza, że podczas produkcji piaskarki mogą nieoczekiwanie być sprawdzone przez odpowiednią jednostkę badawczą w celu weryfikacji, czy maszyny są zgodne z danym zatwierdzeniem.

Piaskarki Gritco są dostarczane z certyfikatem zgodności CE dla całego wyposażenia. Zawiera on typ modelu, numer seryjny, moduły i odpowiednie numery oraz szczegółowe dane adresowe dopuszczonych jednostek badawczych. Inspekcje B + C2 są wykonywane przez DNV (Det Norske Veritas). Certyfikat CE z numerem identyfikacyjnym oraz DNV ma numer 2388. Ten numer jest umieszczony na tabliczce maszyny i dotyczy całego urządzenia. Dzięki modułowi i numerom identyfikacyjnym można sprawdzić ważność certyfikatu.

PED CE
PED CE

„Piaskarka” zgodnie z Pressure Equipment Directive może być rozpoznana przez następujące cechy:

  • Tabliczka z typem piaskarki i numerem jednostki badawczej (CE....).
  • Tabliczka z typem producenta użytego zbiornika ciśnieniowego z numerem jednostki badawczej (CE....).
  • Certyfikat od producenta piaskarki przedstawiający użyte moduły + numery i jednostkę badawczą + numer. Certyfikat samego zbiornika ciśnieniowego nie wystarczy!

Rewizja zbiorników ciśnieniowych

W przeciwieństwie do nowych maszyn, okresowe rewizje dla zbiorników nie są uregulowane na poziomie europejskim. Każdy kraj ma własne prawo w tym zakresie. Odpowiedzialność za te badania ponosi nie producent maszyny lecz użytkownik.

W Polsce okresowym badaniom podlegają zbiorniki dla których projektowane ciśnienie Ps (Bar) x objętość V (dm3) wynosi ponad 300.

Dopuszczeniami i okresowymi rewizjami zbiorników zajmuje się Urząd Dozoru Technicznego (www.udt.gov.pl).

Badania zbiorników ciśnieniowych podlegających Dozorowi są wykonywane:

  • Raz na rok – rewizja instalacji
  • Co 3 lata – rewizja zewnętrzna na miejscu instalacji
  • Co 6 lat – Rewizja zewnętrzna i wewnętrzna

Szczegółowe informacje i potrzebne formularze można znaleźć na stronie Urzędu Dozoru Technicznego.

Obróbka strumieniwo-ścierna

W przeszłości obróbka strumieniowo-ścierna była wykonywana głównie z użyciem krzemionki jako ścierniwa. (Stąd potoczna nazwa procesu – piaskowanie)

Narażenie na wdychanie krystalicznej krzemionki podczas czynności takich jak piaskowanie może spowodować poważne lub nawet tragiczne choroby układu oddechowego (np. stwardnienie płuc).

Z tego powodu norma ISO-EN 8501 nie uwzględnia piasku, jako dopuszczonego ścierniwa

W Europie zabronione jest używanie ścierniw zawierających więcej niż 0,1% wolnej krzemionki. Piasek krzemionkowy zawiera dużo więcej niż 0,1%, zwykle około 90%, ale czasami nawet 95% lub więcej.

Ze względu na cenę i dostępność większość prac jest wykonywana z użyciem piasku.

Podczas piaskowania cząstki ścierniwa rozbijają się na bardzo małe mikroskopijne cząsteczki. Te cząsteczki, mniejsze niż 5 mikronów są wdychane i osadzają się w płucach powodując problemy z oddechem lub nawet śmierć.

Dobrej jakości hełm do piaskowania z filtrem oddechu jest uważany za wystarczającą ochronę podczas piaskowania, co jest tylko częściowo prawdą. Podczas piaskowania z użyciem krzemionki duże chmury pyłu będą unosić się w otaczającym powietrzu. Cząsteczki krystalicznej krzemionki mające rozmiar 2 mikronów opadają tylko 1 metr na 24 godziny przy bezwietrznych warunkach. Oznacza to, że chmury pyłu pozostają w powietrzu przez długi czas po zakończeniu piaskowania.

Gdy piaskarz musi przerwać pracę na chwilę z dowolnego powodu i zdejmuje hełm, duża ilość mikroskopijnej krzemionki dostanie się do hełmu. Kiedy znowu zacznie pracę i założy hełm ponownie będzie wdychał ogromną ilość pyłu krzemionkowego zamiast uzyskania ochrony, której oczekuje.

Zagrożenie dla ludzi w pobliżu prac piaskarskich jest jeszcze większe (pracownicy w rejonie piaskowania, w biurach itpW ubiegłych latach wiele krajów ustanowiło prawa w celu zabronienia używania piasku jako ścierniwa do piaskowania.

W Holandii piaskowanie z użyciem krzemionki zostało zabronione już w 1957r.

Szeroko dostępne są wysokiej jakości ścierniwa do czyszczenia. Ze ścierniw mineralnych najbardziej rozpowszechnione są: elektrokorund, żużel pomiedziowy, garnet itp. Wszystkie te ścierniwa zawierają mniej niż 0,1% wolnej krzemionki dzięki czemu są zatwierdzonymi ścierniwami do piaskowania na całym świecie.